Welcome to Liberate Life

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány během vaší návštěvy těchto webových stránek a jak s těmito údaji nakládáme. Rovněž jsou zde vysvětlena vaše práva coby subjektu údajů. Seznamte se důkladně s těmito zásadami a v případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli, můžeme zpracovávat způsobem uvedeným níže:

Osobní údaje: údaje, které identifikují nebo mohou identifikovat osobu, např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo fotografie, můžeme shromažďovat pouze v případě, že nám je poskytnete dobrovolně při registraci či při jiné příležitosti. Některé z těchto informací se mohou týkat vašeho zdravotního stavu, což je velmi citlivá oblast.
 

Správce údajů: údaje bude jako správce databáze shromažďovat a zpracovávat společnost Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. („Sobi“), se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, e-mailová adresa cee-dataprivacy@sobi.com.

Právní důvody zpracování osobních údajů: vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Týká-li se souhlas dítěte mladšího 15 let (případně jiného nižšího věku podle právního řádu země, v níž žijete), musí jej poskytnout rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte. Určité osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů v souvislosti s údržbou a vylepšováním našich webových stránek.

Údaje, které nám poskytnete: naše webové stránky můžete navštívit bez registrace nebo bez uvedení osobních údajů. Své osobní údaje nám však můžete poskytovat prostřednictvím kontaktních formulářů nebo registrační stránky. Pokud se zaregistrujete nebo jinak poskytnete osobní údaje, například abyste dostávali e-mailem aktualizace nebo se zapojili do soutěže (jedná se například o jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fotografie atd.), tyto údaje shromažďujeme, pokud nám je poskytnete dobrovolně. V takovém případě jasně uvedeme, zda a kdy tyto informace shromažďujeme.


Jak budeme vaše osobní údaje využívat: poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tím, že je můžeme použít (pokud to povolují národní zákony):

  • abychom odpověděli na vaše dotazy nebo žádosti o informace, a pro další komunikaci s vámi o webových stránkách;
  • abychom vám poskytli informace, které jste požadovali;
  • ke zlepšování kvality služeb;
  • abychom splnili požadavky vnitrostátních právních předpisů, například ohlašování nežádoucích událostí;
  • abychom posoudili vaši žádost o zaměstnání;
  • pro naše administrativní účely a pro účely zajištění kvality;
  • abychom prostřednictvím souborů cookie umístěných v zařízeních návštěvníků získali informace o tom, jako pracují s našimi webovými stránkami a jak jimi procházejí, abychom mohli stránky upravit, přizpůsobit a zlepšit a nabídnout návštěvníkům prostředí, obsah a funkce ještě lépe uzpůsobené jejich osobním potřebám. Více informací o tom, jak cookies používáme pro tento účel, jaká cookies existují a jak je můžete odstranit ze svého zařízení, naleznete na stránce Používání souborů cookie;
  • pro další účely, které jsou případně podrobně popsány na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci, respektive jinak sjednané mezi námi.

Přímý marketing: vaše osobní údaje nebudeme využívat k marketingovým účelům, ledaže nám poskytnete výslovný souhlas s tím, abychom vám zasílali marketingovou komunikaci.

Předávání osobních údajů: využíváme třetí strany – dodavatele, kteří pro nás nebo ve spolupráci s námi poskytují služby a na základě našich pokynů zpracovávají osobní údaje v souvislosti s těmito webovými stránkami, a to pro účely výzkumu, zpracování informací nebo údržby webových stránek, obsahu či programů. Za veškeré zpracování osobních údajů těmito třetími stranami a za ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů odpovídá společnost Sobi. Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat žádné jiné třetí straně, ledaže nám k tomu dáte výslovný souhlas.

Předávání osobních údajů mimo EHP: tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Sobi v České republice. Vámi poskytnuté informace ale mohou být přístupné nebo mohou být předány našim pobočkám či dodavatelům v jiných zemích, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Úroveň zákonné ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná a nemusí zaručovat stejný stupeň ochrany jako zákony o ochraně osobních údajů v EHP nebo v zemi vašeho bydliště. V případě takového přenosu Sobi vynaloží přiměřené úsilí a uplatní přiměřená opatření s cílem ochránit vaše osobní údaje. Sobi odpovídá za zajištění, že přenos odpovídá těmto zásadám ochrany osobních údajů a platným zákonům. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně způsobu, jakým zabezpečujeme osobní údaje při jejich přenosu mimo území EHP, napište nám na adresu cee-dataprivacy@sobi.com.

Bezpečnost osobních údajů: uplatňujeme přiměřená preventivní bezpečnostní opatření zaručující v odvětví standardní úroveň ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným zpřístupněním, předáním, pozměněním nebo zničením. Při přenosu dat po internetu ovšem nelze nikdy zaručit naprostou bezpečnost. V důsledku toho v míře povolené platnými zákony neposkytujeme žádnou výslovnou ani konkludentní záruku bezpečnosti nebo integrity osobních údajů.

Uchovávání a výmaz osobních údajů: vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně po dobu, s níž jste souhlasili, ledaže zákon vyžaduje delší lhůtu uchovávání.

Informace o vašich právech: máte právo kdykoliv na vlastní žádost nahlédnout do svých údajů či požadovat jejich opravu, výmaz nebo přenos do jiné organizace. Máte rovněž právo vznést námitku proti určitému zpracování nebo takové zpracování omezit, a pokud jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoliv odvolat. Když svůj souhlas odvoláte, přestaneme s vašimi osobními údaji nakládat (pokud jste ale dali souhlas s použitím osobních údajů v publikacích, například ve vzdělávacích materiálech, mohou se vaše osobní údaje nadále po určitou dobu objevovat v publikacích, které již byly zveřejněny).

Máte-li jakékoliv dotazy, požadavky nebo stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, napište nám na e-mailovou adresu cee-dataprivacy@sobi.com.

Pokud máte připomínky nebo stížnosti ohledně způsobu, jímž se s vašimi osobními údaji nakládá, máte právo se obrátit na dohledový orgán v České republice (Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo podat stížnost v zemi, kde žijete.

Kontakt: vítáme jakékoliv vaše dotazy, požadavky, připomínky nebo stížnosti v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Neváhejte se na nás obrátit písemně na e-mailovou adresu cee-dataprivacy@sobi.com.